Privacyverklaring

Logo InKracht transparante achtergrond.p

Privacyverklaring

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Je bent vrij om het te helemaal door te lezen. Maar in kort wil ik je aangeven dat de eventuele gegevens die ik van jou en door jou krijg bij mij in veilige handen zijn.

 

Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, is Inkracht, gevestigd te Heiloo, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65184432.

 

Indien ik op mijn website van cookies gebruikmaak, kan dat alleen nadat jouw toestemming is verkregen. Zodra je mijn website bezoekt ontvangt je uitleg over cookies en kan je bepalen of je cookies accepteert of weigert.

 

Persoonsgegevens

 

Doel van verwerking

Ik gebruik jouw persoonsgegevens enkel om met jou in contact te treden (contactgegevens), met jou te kunnen communiceren en in het kader van de met jou overeen te komen dienstverlening. Ik gebruik jouw gegevens niet voor andere doeleinden.

 

Indien je mij jouw persoonlijke contactgegevens geeft, telefonisch, per email, via de website of anderszins, dan gebruik ik deze gegevens enkel om met jou in contact te treden en met jou te communiceren. Indien geen overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan worden de gegevens 6 maanden na ontvangst verwijderd.

 

Verwerken persoonsgegevens

Indien een overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan zal ik over meer persoonsgegevens beschikken dan enkel contactgegevens. Ik gebruik deze persoonsgegevens enkel in het kader van de met jou overeengekomen dienstverlening en verzamel alleen die gegevens die ik in dat verband nodig of nuttig acht.

 

De gegevens worden zonder jouw toestemming niet met derden gedeeld.

 

Beveiliging

Ik heb er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat jouw gegevens veilig bij zijn bij mij. Bij de verwerking van persoonsgegevens kan ik gebruikmaken van een of meerdere verwerkers, zoals een internetprovider. Om jouw privacy te waarborgen en de technische beveiliging te verzekeren, sluiten ik alleen verwerkersovereenkomsten af die gesloten zijn overeenkomstig de daaraan in de AVG gestelde eisen met de garantie dat jouw gegevens niet buiten de EU worden verwerkt. Als verwerkingsverantwoordelijke blijf ik verantwoordelijk.

Persoonsgegevens die in fysieke vorm zijn vastgelegd, worden bewaard in een deugdelijke afsluitbare ruimte, zodat derden hier geen toegang toe hebben.

   

Zonder jouw toestemming deel ik jouw gegevens niet met andere partijen, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.

 

Bewaartermijnen

Ik bewaar jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking. Ik moet mij uiteraard wel houden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo moet ik van de Belastingdienst jouw factuurgegevens 7 jaar bewaren.

 

Persoonsgegevens die in het kader van de met jou overeengekomen dienstverlening zijn verzameld, waaronder contactgegevens, worden niet langer dan 2 jaar na afloop van de overeenkomst bewaard en daarna verwijderd of vernietigd.

 

Rechten betrokkene

Ik respecteer jouw privacy rechten en ik zal er aan meewerken dat jij de in de AVG aan jou toegekende rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en verwijdering van jouw persoonsgegevens. Indien je van jouw rechten gebruik wilt maken kan je hierover contact met mij opnemen.